PROGRAM ROZWOJU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA OBSZARZE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW 2020

Dotacje kraków fotowoltaikia

PROGRAM ROZWOJU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA OBSZARZE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW 2020

PROGRAM ROZWOJU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA OBSZARZE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW 2020

Od 24 maja rusza nowy ekologiczny program dla mieszkańców gminy Kraków.
Wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane są tylko do 30 czerwca bieżącego roku.
Wysokość środków przeznaczonych na dotacje: 2 500 000 zł – decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyznanie dotacji może dotyczyć m. in. zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej.
Można liczyć na dotację w wysokości do 60 % poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 15 000 zł.

Program dotyczy m. in. zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych, w ogrzewanych proekologicznie budynkach mieszkalnych lub w lokalach mieszkalnych posadowionych na nieruchomościach lub stanowiących nieruchomości położone na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

Przez ogrzewanie proekologiczne – należy  rozumieć system ogrzewania z wykorzystaniem: miejskiej sieci ciepłowniczej, pompy ciepła, paliwa gazowego, energii elektrycznej, lekkiego oleju opałowego.

Dla kogo

Wnioskodawcą Programu jest osoba fizyczna, legitymującą się tytułem prawnym do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Kwoty dotacji

Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla realizacji zadania w budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym, dla zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej, jest w wysokości 5 000 zł za każdy kWp mocy instalacji fotowoltaicznej, ale nie więcej niż 25 000 zł.

Maksymalna kwota dotacji wynosi do 60 % poniesionych kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż
15 000 zł przy zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej.

Składanie wniosków

Wnioski można składać:

 • w formie elektronicznej – opatrzone podpisem zaufanym wraz z wymaganymi załącznikami przesyła się za pośrednictwem platformy EPUAP,
 • do specjalnego pojemnika Wydziału ds. Jakości Powietrza znajdującego się w siedzibie Wydziału przy Rynku Podgórskim 1,
 • w Krakowskim Centrum Doradztwa Energetycznego przy Rynku Podgórskim 1 – po uprzedniej telefonicznej rezerwacji terminu,
 • przesyłając pocztą tradycyjną na adres Wydziału ds. Jakości Powietrza.
  Wniosek dostępny do pobrania na dole strony.

Składając wniosek, ważne żebyś już wiedział o mocy i kosztach instalacji.
Korzystając z audytu przeprowadzonego przez green-plus.pl, otrzymasz informację o Twoim zapotrzebowaniu na energie,  mocy i kosztach instalacji. Posiadając te informację będziesz mógł złożyć wniosek. Audyt dokładnie sprawdzi warunki techniczne i podłączeniowe, otrzymasz różne konfiguracje ofert, pomożemy ci dobrać najkorzystniejszą. Pomożemy również w wypełnieniu dokumentów.

DOKUMENTY (kserokopie) DO WNIOSKU:

 1. dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością:
  a) księga wieczysta lub akt własności,
  b) w przypadku współwłasności, wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,
  c) w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem, wymagana jest zgoda właściciela/wszystkich współwłaścicieli budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego na wykonanie zadania;
  2. dokumenty uprawniające do występowania w imieniu Wnioskodawcy: pełnomocnictwo szczególne i dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
  3. oświadczenie składane w ramach Programu rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków;  (do pobrania na dole strony).
  4. inne dokumenty niezbędne do właściwego rozpatrzenia wniosku.

Oryginały dokumentów Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć do wglądu przed podpisaniem umowy o udzielenie dotacji.

Urządzenia wykorzystane w mikroinstalacji fotowoltaicznej, aby uzyskać dotację muszą posiadać certyfikat zgodny z normą PN-EN 50438 oraz PN-EN 61215-1 lub PN-EN 61646.
Green-plus.pl gwarantuje stworzenie oferty i kompleksową realizacje zgodną z wymogami uzyskania dotacji.

Szczegółowe informację dostępne są w :
UCHWAŁA NR XXXVI/915/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.
Dotacje również można uzyskać na:
-Pompe ciepła
-Kolektory słoneczne

Green-plus.pl zapewni ci wsparcie na każdym etapie, od wypełnienia wniosków do kompleksowej realizacji instalacji fotowoltaicznej.
Masz pytania, zapraszamy do kontaktu.

Wnioski do pobrania:
Udzielenie dotacji:  Wniosek Word Wniosek PDF
Oświadczenie
Rozliczenie dotacji Word PDF
Wzór umowy na rok 2020 o udzielenie dotacji celowej na instalacje odnawialnych źródeł energii